• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thư Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Tiến Trình Cải Tổ Giáo Triều Roma

LTS: Ngày 27-10, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố bức thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, liên quan đến nhiều vấn đề nảy sinh trong tiến trình cải tổ cơ cấu Giáo triều Rôma. Sau đây là toàn văn bức thư đề ngày 14-10-2015 của Đức Thánh Cha:

***

Kính gửi người anh em thân mến,

Hồng Y Pietro Parolin,

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh!

Trong khi công cuộc cải tổ các cơ cấu khác nhau của Giáo Triều Rôma – mà Hội Đồng Hồng Y do Tôi thiết lập ngày 28 tháng Chín 2013 đang xem xét –, vẫn tiếp tục tiến hành theo chương trình đã hoạch định, cần phải lưu ý rằng, có một số vấn đề đã phát sinh, và tôi muốn có hành động ngay với các vấn đề này.

Trước hết, Tôi muốn nói rằng, giai đoạn chuyển tiếp hiện nay không phải là một giai đoạn "Vacatio legis" (Chú thích của người dịch: phi luật lệ). Tôi khẳng định rằng, Tông hiến Pastor Bonus và những tu chính bổ sung vẫn còn nguyên hiệu lực, cùng với các Quy Định Chung của Giáo Triều Rôma.

Vì việc tuân thủ các quy tắc chung là cần thiết, vừa để bảo đảm việc điều hành công việc trong Giáo Triều Rôma và trong các Tổ Chức thuộc Tòa Thánh được trật tự, vừa để bảo đảm đối xử công bằng với các nhân viên và cộng tác viên, cả về mặt kinh tế, Tôi truyền lệnh rằng: Các điều khoản trong các tài liệu nói trên, cũng như trong các Quy định đối với nhân viên giáo dân của Tòa Thánh và của Thành Quốc Vatican, và các Quy Định của Ủy ban độc lập thẩm định việc tuyển dụng nhân viên giáo dân trong Tòa Thánh, phải được tuân thủ một cách chặt chẽ.

Theo đó, mọi tuyển dụng và thuyên chuyển nhân viên phải được thực hiện trong những giới hạn do các kế hoạch về nhân sự đã thiết lập, loại trừ bất kỳ tiêu chí nào khác, với sự phê chuẩn của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và phù hợp với các thủ tục đã quy định, gồm cả những gì liên quan đến hệ thống lương bổng đã thiết lập.

Mọi điều trên đây cũng được áp dụng cho Phủ Thống Đốc Thành Quốc Vatican và các tổ chức phụ thuộc của Tòa Thánh - ngoại trừ Viện Giáo Vụ, trong phạm vi tương thích với các Điều Lệ của các cơ quan này, mặc dù không được chỉ ra một cách rõ ràng trong Tông hiến Pastor Bonus.

Vì thế, thưa Đức Hồng Y, Tôi yêu cầu các quy định Tôi đã nói đến phải được sự lưu tâm của tất cả các vị đứng đầu các Cơ Quan và các Văn Phòng của Giáo Triều Rôma, Phủ Thống Đốc, cũng như các Ủy Ban và các Tổ Chức phụ thuộc; cách riêng nhấn mạnh đến các khía cạnh cần quan tâm đặc biệt, và phải giám sát việc tuân thủ các quy định này.

Tôi cảm ơn Đức Hồng Y đã cộng tác với Tôi, và hiệp thông trong lời cầu nguyện. Tôi thân ái chào Đức Hồng Y trong Chúa.

 

Vatican, ngày 14 tháng 10 năm  2015

+ Phanxicô

Giáo Hoàng

 

Catechesis.Net