• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Martin Heidegger: Khái Lược Con Người - Sự Nghiệp - Tư Tưởng

Heidegger tiếp nối hiện tượng luận của Husserl nhưng đồng thời cũng triển khai những nét mới. Cụ thể, hiện tượng luận không còn là ngã học nữa mà đúng hơn là thực thể học – Dasein.

 

Nhận Diện Dung Mạo Diogenes Qua Các Họa Phẩm Và Giai Thoại

Diogenes thành Sinope (412-323 TCN) được biết tới như là một trong những khuôn mặt tiêu biểu của phái Khuyển sỹ thời Thượng cổ. Các sử gia xác nhận một Diogenes Khuyển sỹ lịch sử

Tìm Hiểu Triết Học Aristote (1)

Aris­tote chia các bản thể thành những bản thể biến dịch và những bản thể bất dịch, nhưng trong cuốn 12 ông phân biệt ba loại bản thể

Hegel Trong Tương Quan Với Vận Mệnh Của Triết Học

Khởi đầu Lời Tựa, Hegel phê bình cách thông thường diễn tả chân lý triết học trong một tác phẩm triết học.

Tìm Hiểu Triết Học Aristote

Mặc dù Aris­tote phân chia triết học một cách hệ thống bằng nhiều cách vì những duyên cớ khác nhau, chúng ta có thể xem sau đây là những cái nhìn của ông về triết học

Tìm Hiểu Triết Học Aristote (2)

Đạo đức học Aris­tote thẳng thắn hướng đến mục đích. Ông quan tâm đến hành vi, không phải hành vi tự nó đúng bất chấp mọi nhận định khác, mà là hành vi đưa đến điều thiện cho con người.

Catechesis.Net