• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luận Lý Học Hình Thức: Phán Đoán Và Mệnh Đề (Jugement et Proposition)

Chữ “phán đoán” phát xuất từ động từ “juger”. Như một thẩm phán, sau khi đã cứu xét cẩn thận, mới đưa ra phán quyết của mình để giải quyết một vụ kiện, thì thông thường trí năng cũng tiến hành như vậy trong phán đoán của mình

 

Luận Lý Học Hình Thức: Ý Tưởng Và Từ Ngữ

Nói tổng quát thì nhận thức là một hành động nội tại (acte immanent), có ý thức (conscient) và hữu hướng (intentionnel), nhờ đó chủ thể nhận thức (le connaissant) thấu hiểu được đối tượng.

Luận Lý Học Hình Thức (Logique Formelle)

Trong phán đoán (jugement) (1), nhận thức (connaissance) (2) được trở nên hoàn hảo. Cũng trong phán đoán, có vấn đề chân lý luận lý (3)

Catechesis.Net