• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tinh Thần Liên Đới Của Người Công Giáo Trong Thời Bách Hại

Trước khi là người công giáo các vị tử đạo đã là người công dân Việt Nam. Các ngài đã sinh ra, lớn lên, và nhắm mắt trong một giai đoạn bi đát của đất nước dài hơn ba thế kỷ

 

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Nâng Cao Và Phúc Âm Hóa Đạo Cổ Truyền

Trong thời các thánh tử đạo, dân tộc Việt Nam đã có một nền văn hóa và tâm linh tôn giáo cao độ. Mỗi người Việt Nam sinh ra lớn lên là con người có tôn giáo, con người có văn hóa.

Người Nữ Công Giáo Việt Nam Thời Cấm Đạo

Sự hiểu biết của tôi về chuyên đề nầy rất giới hạn, lại nữa cũng không có được nhiều tài liệu để tham khảo, tôi chỉ cố gắng sắp xếp những gì đọc được

Catechesis.Net