• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khía Cạnh Pháp Chế Đối Với Các Tu Đoàn Tông Đồ - Vấn Đề 116

Pháp chế của các Tu đoàn quy chiếu về luật chung của các Hội Dòng thánh hiến, nhưng cần tôn trọng tính chất riêng biệt của mỗi Tu Đoàn (đ. 732) liên quan

 

Tình Trạng Và Bản Chất Của Các Tu Đoàn Tông Đồ - Vấn Đề 115

Nhà lập pháp đã đặt các Tu Đoàn (societates) vào một khối riêng biệt, tách biệt ra khỏi các Dòng tu và Tu Hội Đời (instituta religiosa / instituta saecularia).

Việc Trục Xuất Các Tu Sĩ Trong Trường Hợp Khẩn Cấp - Vấn Đề 107

Nếu xảy ra một gương xấu bên ngoài nghiêm trọng, hoặc trước một hiểm họa rất nguy hại cho Dòng, thì một phần tử có thể bị trục xuất tức khắc ra khỏi nhà Dòng

Tương Quan Giữa Tu Hội Đời Với Giám Mục Giáo Phận - Vấn Đề 114

Tuy vẫn duy trì quyền tự trị nội bộ (đ. 586), các Tu Hội Giáo phận được đặt dưới sự săn sóc mục vụ của Giám Mục của Giáo phận tại nơi mà họ cư ngụ (đ. 594).

Nghị Định Về Việc Trục Xuất Các Tu Sĩ - Vấn Đề 106

Sau khi được phê chuẩn, nghị định phải được thông tri cho đương sự bằng thư bảo đảm có ký nhận, hoặc bằng miệng trước mặt hai nhân chứng.

Hoạt Động Tông Đồ Của Các Tu Hội Đời - Vấn Đề 113

Bằng một công thức súc tích, Bộ Giáo Luật nói rằng hoạt động tông đồ diễn tả và thực thi việc thánh hiến. Như vậy sẽ tránh được sự giằng co giữa sự hiến thân cho Chúa và sứ vụ

Những Trường Hợp Trục Xuất Các Tu Sĩ - Vấn Đề 105

Đó phải là những sự kiện nghiêm trọng, xuất hiện ra bên ngoài (nhiều ngưòi đã biết hoặc có thể biết), có thể quy trách cho tu sĩ (nghĩa là tu sĩ có trách nhiệm luân lý) và có thể chứng minh theo pháp luật

Những Yếu Tố Cốt Yếu Của Các Tu Hội Đời - Vấn Đề 112

Đối với các tu hội đời, điều 711 xác định là điều này không làm thay đổi “tình trạng giáo luật, giáo sĩ hay giáo dân” của các thành viên; điều này khác với các Dòng tu.

Những Điều Bắt Buộc Phải Trục Xuất Các Tu Sĩ - Vấn Đề 104

Những trường hợp sau đây bắt buộc phải trục xuất, dựa theo thủ tục sẽ được trình bày

Định Nghĩa Pháp Lý Về Các Tu Hội Đời - Vấn Đề 111

Bộ Giáo Luật đã bỏ thuật ngữ “hàng ngũ trọn lành” (status perfectionis) và nhất là ngôn ngữ của Hiến Chế Provida Mater có thể khiến người ta tưởng lầm là có phẩm trật giữa các Dòng tu, theo đó các Tu Hội Đời được xếp tương đương với Dòng ba.

Một Tu Sĩ Đương Nhiên Bị Trục Xuất - Vấn Đề 103

Việc trục xuất đương nhiên do chính bộ giáo luật tuyên bố. Cần phải ghi chép sự kiện và giữ lấy các bằng chứng.

Các Tu Hội Đời - Vấn Đề 110

Một trong những điểm mới mẻ của Bộ Giáo Luật 1983 là sự hiện diện của các “Tu Hội Đời” (Institutum saeculare): người ta có thể hy vọng rằng sự du nhập các Tu Hội này trong một văn kiện nói về các cơ chế trong Giáo Hội

Việc Trục Xuất Các Tu Sĩ: Vấn Đề Lịch Sử - Vấn Đề 102

Việc trục xuất chỉ có hiệu lực sau khi được sự xác nhận của Tòa Thánh. Tu sĩ bị trục xuất vẫn phải giữ các lời khấn, trừ khi nào Hội Dòng của đương sự được hưởng một “đặc ân” trong lãnh vực này.

Hiệp Hội Các Bề Trên Thượng Cấp - Vấn Đề 109

Sắc lệnh Perfectae Caritatis của Công Đồng yêu cầu hãy ủng hộ các hội nghị hoặc hội đồng các Bề trên Cao Cấp. Sắc lệnh nhấn mạnh “lợi ích lớn lao” của các hiệp hội này

Việc Tái Thâu Nhận Một Tu Sĩ Đã Khấn - Vấn Đề 101

Một tập sinh không tuyên khấn sau khi đã mãn tập kỳ, hoặc một tu sĩ đã khấn tạm hoặc khấn trọn đời mà rời bỏ Tu Hội cách hợp pháp (chứ không bị đuổi), thì có thể được nhận lại vào Dòng mình mà không buộc phải lặp lại tập kỳ,

Những Hiệu Quả Của Việc Trục Xuất Các Tu Sĩ - Vấn Đề 108

Do việc trục xuất được thực hiện cách hợp lệ, các lời khấn cũng như các nghĩa vụ và quyền lợi của tu sĩ sẽ chấm dứt.

Catechesis.Net