• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển IV: Nhiệm Vụ Thánh Hóa Của Giáo Hội (1)

Người đã Rửa Tội, không bị vạ tuyệt thông, sạch tội trọng, có ý muốn hưởng ân xá, làm những việc như đọc kinh nào đó hoặc viếng nhà thờ, và theo cách thức giáo quyền ấn định (đ. 996)

 

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển IV: Nhiệm Vụ Thánh Hóa Của Giáo Hội

Giáo Hội chu toàn nhiệm vụ thánh hóa nhờ phụng vụ, được thực hiện bằng những dấu chỉ bên ngoài nhân danh Giáo Hội, bởi những người được đề cử cách hợp pháp (đ. 834 §1,2).

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển II: Dân Thiên Chúa – Cơ Cấu Phẩm Trật Giáo Hội (2)

Bộ luật hiện hàmh xem ra không tha thiết chi với việc triệu tập hội đồng giáo phận, song ta phải ghi nhận một bước tiến quan trọng trong khái niệm về cơ chế này.

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển III: Nhiệm Vụ Giáo Huấn Của Giáo Hội

Nhiệm vụ giáo huấn của Giáo Hội được xếp trước quyển IV về nhiệm vụ thánh hóa; Đây là một thay đổi lớn về đường hướng mục vụ của Giáo Hội tiếp theo Công Đồng Vatican II.

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển II: Dân Thiên Chúa – Cơ Cấu Phẩm Trật Giáo Hội (1)

Các giáo hội địa phương phải được tập họp lại thành những giáo tỉnh, để cổ võ hoạt động chung của những giáo phận lân cận nhau, và để hỗ trợ thích đáng hơn mối dây liên lạc giữa các giám mục giáo phận (đ 431 §1).

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển II: Dân Thiên Chúa – Các Tu Hội Đời Và Hội Đời Sống Tông Đồ (4)

Các Tu Hội Đời đã nhận được qui chế trong Giáo Hội do Hiến chế tông tòa “Provida Mater Ecclesiae” của Đức Giáo Hoàng Piô XII, ngày 02-02-1947.

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển II: Dân Thiên Chúa – Cơ Cấu Phẩm Trật Giáo Hội

Dựa theo giáo huấn của công đồng Vaticanô II (Hiến chế về Giáo hội, số 22), bộ Giáo luật nói đến hai chủ thể của quyền tối thượng trong Giáo hội là Đức Giáo hoàng và giám mục đoàn.

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển II: Dân Thiên Chúa – Các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến Và Tông Đồ (3)

Dưới khía cạnh pháp lý, chúng ta có thể tìm thấy trong chương này những qui định của bộ Giáo luật về việc tông đồ của các tu sĩ, cách riêng về các tương quan với giám mục giáo phận.

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển II: Dân Thiên Chúa – Các Tín Hữu Kitô

Quyển II là quyển quan trọng nhất về độ dài, với 543 điều, chiếm gần 1/3 bộ luật, và về tầm giá trị, có nhiều thay đổi diễn tả tinh thần và đường hướng canh tân của công đồng Vaticanô II.

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển II: Dân Thiên Chúa – Các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến Và Tông Đồ (2)

Nhìn qua người ta thấy sơ đồ của phần này giống như trong bộ luật cũ. Nhưng thật ra đã có một sự đơn giản hóa đáng kể, chẳng hạn, nay không còn “thời kỳ dự tu” (postulatum)

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển I: Những Qui Tắc Tổng Quát (2)

Một nhiệm vụ, gồm những chức năng (nghĩa vụ) và quyền lợi tương ứng nhằm phục vụ cộng đoàn, bởi vì chức vụ thường mang tính chất cộng đoàn.

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển II: Dân Thiên Chúa – Các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến Và Tông Đồ (1)

Giáo luật lấy lại các ý tưởng của Lumen Gentium số 44 và 45 và của Perfectae Caritatis số 1, được coi là bản tóm lược các tư tưởng của các bậc thầy vĩ đại đã viết về vấn đề này

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển I: Những Qui Tắc Tổng Quát (1)

Điều 96 này xét đến người Kitô hữu theo phương diện Giáo luật. Giáo luật đưa ra khái niệm Giáo luật về thể nhân, tức nhân cách pháp lý, nghĩa là nhân vị một con người với các bổn phận và quyền lợi trong Giáo hội.

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển II: Dân Thiên Chúa – Các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến Và Tông Đồ

“Mặc dù không thuộc về cấu trúc phẩm trật của Giáo hội, bậc sống được tạo thành do sự tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm cũng rõ ràng thuộc về sinh hoạt và sự thánh thiện của Giáo hội” (LG. số 44, cuối)

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển I: Những Qui Tắc Tổng Quát

Quyển I có tựa đề : “Những qui tắc tổng quát”, gồm 203 điều đề cập đến những qui tắc căn bản để có thể hiểu các từ ngữ pháp lý, cách thức giải thích và áp dụng.

Giải Thích Bộ Giáo Luật - Quyển II: Dân Thiên Chúa – Cơ Cấu Phẩm Trật Giáo Hội (3)

Giáo xứ là một cộng đoàn tín hữu Kitô nhất định, được thành lập cách cố định (bền vững) trong một giáo hội địa phương mà việc  coi sóc mục vụ được trao cho một linh mục chính xứ như là chủ chăn riêng của giáo xứ ấy, dưới quyền của giám mục giáo phận (đ 515 §1).

Catechesis.Net