Xã Hội Học Tôn Giáo

Có lẽ một trong những định nghĩa khó khăn nhất trong Xã-hội-học (viết tắt XHH) là định nghĩa tôn giáo và xác định nó như là một hiện tượng xã hội để nghiên cứu. Bài viết này muốn thu lượm vài đóng góp quan trọng nhất mà khoa XHH đã thực hiện để hiểu biết hiện tượng tôn giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống xã hội, khởi đi từ quan điểm lý thuyết (- đã được nhiều người chấp nhận - ) rằng sự hiểu biết chiều ...

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block
Catechesis.Net